EFMR

                                                                   Karbowo, dnia 30.11.2018 r.

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 6/2018

Termin składania wniosków: 14/12/2018 – 28/12/2018.

Ogłoszenie 6/2018 – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

 

Dokumenty dla wnioskodawców:

Załącznik nr 19 – wzór protestu do procedury oceny …z dnia 07.11.2018

Załącznik nr 21 Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu- autokontrola_wzór

 

 

 

Karbowo, dnia 03.07.2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 26.06. 2018 roku.

Dokumentacja aktualizacyjna do konkursu nr 2/2017 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 

 

 

Karbowo, dnia 24.01.2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 17.01. 2018roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2017 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym

„Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego.

 

Karbowo, dnia 28.12.2017 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dla konkursu nr 3/2017; 4/2017; 5/2017, zwołuję III posiedzenie Rady w dniu 09.01.2018 r. o godz.09.00  w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ul. Zamkowa 13A w Brodnicy.

Szczegóły w załączeniu.

Karbowo, dnia 20.12.2017 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 13.12. 2017 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2017 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym

„Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków – Propagowanie  dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

 

                                                            Karbowo, dnia 16.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 

Nr konkursu LGD: 3/2017.

Termin składania wniosków: 01/12/2017 – 18/12/2017.

Pełna treść ogłoszenia konkursu 3/2017

Załączniki do ogłoszenia:

 

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętej Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. w ramach konkursu o numerze 2/2017, zwołuję II posiedzenie Rady w dniu 20.11.2017 r. o godz.09.00  w sali Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” w Gaj-Grzmięca.

Ogłoszenie o naborze wniosków – rozwój przedsiębiorczości.   

Karbowo, dnia 28.09.2017 r.

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym

„Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 2/2017.

Ogłoszenie 2/2017 – pełna treść ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

Szanowni wnioskodawcy wniosków o  dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja     lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez    społeczność” w ramach Priorytetu 4       „Zwiększenie zatrudnienia i spójności     terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym  „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów  grantowych dla konkursu 2/2017

W związku ze zmianą przepisów ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( dz. U. z 2015 r. poz. 378 i z 2017 r. poz. 5 ) w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1475 ) w przypadku zaistnienia konieczności uzyskania wyjaśnień lub potrzeby złożenia dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. LGD  wezwie podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów, co spowoduje przedłużenie terminu na dokonanie oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia o 7 dni, a podmiot jest obowiązany przedstawić dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do wskazanych czynności.