EFRR

Karbowo, dnia 24.05.2019 r.

Inforacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 21.05.2019 roku.

Wyniki wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2019 na działanie  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność , typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

   Karbowo, dnia 14.05.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. w ramach konkursu o numerze 2/2019, zwołuję VIII posiedzenie Rady w dniu 21.05.2019 r. o godz. 11.00 w wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Szczegóły w załączniku:

Karbowo, dnia 29.03.2019 .r

Ogłoszenie o naborze wniosków

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-271/19

Numer konkursu LGD: 2/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:

Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy:

LSR: Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej

Przedsięwzięcie LSR:

Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej /sportowe, turystyczne, kulturowe/

 Oś Priorytetowa7

Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy SZOOP: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Załączniki do ogłoszenia:

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Dokumenty pomocnicze:

 

 

 

Karbowo, dnia 04.09.2018 r.

Inforacja z posiedzenia rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 29.08.2018 roku.

Wyniki wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018 na działanie  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność , typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

 

 

Karbowo, dnia 23.08.2018 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach konkursu o numerze 1/2018, zwołuję XV posiedzenie Rady w dniu 29.08.2018 r. o godz. 10.00 w sali Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy.

Szczegóły w załączniku.

 

 

Karbowo, 25.07.2018 r.

 Ogłoszenie o naborze wniosków 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane

przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
 RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18

Numer naboru LGD: 1/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy: Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju 

Przedsięwzięcie LSR: Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej 

Typ projektu SZOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Załączniki do ogłoszenia:

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2]  Jw.

 

Dokumenty pomocnicze: