Zestawienie rzeczowo – finansowe

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” – Pobierz Adobe Reader

Karbowo, 2019 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych LGD (2019)

Środki finansowe o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z dnia 19 maja 2016r. w wysokości 2 850 000,00zł. są wspófinansowane ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Środki te wydatkowane są m.in. w ramach – Umowy nr UM_WR.433.1.093.2019 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji 2” -Nr RPKP.11.01.00-04-0014/19 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Społecznego w ramach Osi 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – umowa podpisana 24 czerwca 2019r. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Środki w ramach projektu zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań;

 1. Koszty bieżące – związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z wyposażeniem, utrzymaniem biura i jego sprawnym funkcjonowaniem, koszty posiedzeń Rady itp.
 2. Animacja – koszty związane z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w celu ułatwienia wymiany informacji między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków.

Grupę docelową stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru LSR, wszystkie podmioty w tym osoby fizyczne działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR.

Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte w ramach realizacji projektu:

 • Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS- 1
 • Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD- 51
 • Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD- 51
 • Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD- 200
 • Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników Biura/członków organów LGD- 26
 • Liczba zorganizowanych spotkań i konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców- 95
 • Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych- 4
 • Liczba zorganizowanych imprez promujących LSR- 232
 • Liczba LSR zrealizowanych przez LGD- 1

Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 r. do 30.06.2023 r.
Wartość całkowita projektu: 2 307 863,24 zł. ( w tym wkład własny: 115 393,17 zł;  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 192 470,07 zł)
Koszt zadania: KOSZTY BIEŻĄCE: 952 099,58 zł. ( w tym koszty personelu 384 614,10)
Koszt zadania: ANIMACJA: 1 355 763,66 zł. ( w tym koszty personelu 384 614,10)

Karbowo, dnia 2018 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych LGD

Środki finansowe o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z dnia 19 maja 2016r. w wysokości 2 850 000,00zł. są wspófinansowane ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Środki te wydatkowane są m.in. w ramach -Aneks nr 1 do Umowy nr UM_SE.433.1.008.2017 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” – Nr RPKP.11.01.00-04-0015/16 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Społecznego w ramach Osi 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – umowa podpisana 22 lutego 2017r. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Środki w ramach projektu zostaną na realizację następujących zadań;

 1. Koszty bieżące – związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z wyposażeniem, utrzymaniem biura i jego sprawnym funkcjonowaniem, koszty posiedzeń Rady itp.
 2. Animacja – koszty związane z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w celu ułatwienia wymiany informacji między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków.

Grupę docelową stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru LSR, wszystkie podmioty w tym osoby fizyczne działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte w ramach realizacji projektu:

 • Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS -1
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 75
 • Liczba podmiotów, w tym osób fizycznych, działających lub deklarujących działanie na obszarze objętym LSR objętych wsparciem w programie – 115
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły wiedzę lub umiejętności w ramach projektu -75
 • Zorganizowane biuro, czynne 5 dni w tygodniu – 1
 • Liczba wyjazdów studyjnych – 7
 • Liczba warsztatów aktywizujących społecznie – 5
 • Liczba szkoleń dla potencjalnych beneficjentów – 18
 • Liczba wyjazdów z udziałem mobilnego punktu informacyjnego – 20

Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 r. do 31.03.2019 r.
Wartość całkowita projektu: 692 136,68zł. (w tym wkład własny: 34 606,84)
Koszt zadania: KOSZTY BIEŻĄCE: 347 658,79zł. (w tym koszty personelu 163 118,53)
Koszt zadania: ANIMACJA: 344 477,89zł. (w tym koszty personelu 133 365,93)

aktualizacja 21.10.2019r:

Karbowo, dnia 2017 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych LGD

Środki finansowe o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z dnia 19 maja 2016r. w wysokości 2 850 000,00zł. są wspófinansowane ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Środki te wydatkowane są m.in. w ramach – Umowy nr UM_SE.433.1.008.2017 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” – Nr RPKP.11.01.00-04-0015/16 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Społecznego w ramach Osi 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – umowa podpisana 22 lutego 2017r. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Środki w ramach projektu zostaną na realizację następujących zadań;

 1. Koszty bieżące – związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z wyposażeniem, utrzymaniem biura i jego sprawnym funkcjonowaniem, koszty posiedzeń Rady itp.
 2. Animacja – koszty związane z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w celu ułatwienia wymiany informacji między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków.

Grupę docelową stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru LSR, wszystkie podmioty w tym osoby fizyczne działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte w ramach realizacji projektu:

 • Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS -1
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 15
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły wiedzę lub umiejętności w ramach projektu -15
 • Zorganizowane biuro, czynne 5 dni w tygodniu – 1
 • Liczba wyjazdów studyjnych – 7
 • Liczba warsztatów aktywizujących społecznie – 2
 • Liczba szkoleń dla potencjalnych beneficjentów – 16
 • Liczba wyjazdów z udziałem mobilnego punktu informacyjnego – 20

Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r.
Wartość całkowita projektu: 615 639,86zł. (w tym wkład własny: 30 782,00)
Koszt zadania: KOSZTY BIEŻĄCE: 295 649,98zł. (w tym koszty personelu 151 123,48)
Koszt zadania: ANIMACJA:   319 989,88 zł. (w tym koszty personelu 119 770,88)

informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych 2020 26.02.2021