Dobre praktyki

Rozwój przedsiębiorczości z EFMR

Zakup koparko ładowarki w celu różnicowania oferowanych usług na lokalnym rynku oraz utworzenie nowego miejsca pracy nawiązanego z podstawową działalności rybacką na obszarach rybackich i akwakultury.

Zakup ładowarki teleskopowej oraz minikoparki w celu rozwijania działalności gospodarczej oraz utrzymania jednego miejsca pracy.

Wyposażenie działalności przetwórstwa i sprzedaż ryb w miejscowości Grzmięca poprzez zakup samochodu z basenem do przewozu ryb i utwardzenie terenu.

Rozwój przedsiębiorczości na terenie oddziaływania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie poprzez zakup ładowarki kołowej w celu wykonania usług różnicujących prowadzoną działalność gospodarczą i tworzenie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie oddziaływania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie poprzez zakup sprzętu w celu wykonywania usług różnicujących prowadzoną działalność gospodarczą i tworzenie nowych miejsc pracy nawiązanych z podstawową działalnością rybacką. 

Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów z EFRROW

Podjęcie i prowadzenie działalności polegającej na wprowadzeniu innowacyjnych usług na terenie objętym LSR, poprzez wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych.

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ogólnobudowlanych i specjalistycznych.

Podjęcie działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia przyrodniczo – edukacyjnej Sali Zabaw dla dzieci na obszarze LSR.

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na uruchomieniu mobilnego gabinetu kosmetycznego Sylwia Ilukiewicz

Podjęcie działalności gospodarczej świadczącej usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń.

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu pola do minigolfa Natural Adventure Golf we Fiałkach.

Podjęcie innowacyjnej działalności gospodarczej w zakresie usług reklamowych wspierających MSP z terenu LGD Pojezierze Brodnickie i spoza niego.

Uruchomienie firmy zajmującej się wynajmem i sprzedażą narzędzi budowlanych.

Utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie budowy domów energooszczędnych, termomodernizację – projektowanie i wykonawstwo.

Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem mająca na celu stworzenie turystyki wiejskiej w ZGODZIE Z NATURĄ

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zakładania kapturków na wieczka produktów spożywczych.

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kompleksowych usług pralniczych na terenie obszaru LGD.

Podjęcie działalności polegającej na polepszeniu kondycji fizycznej i psychicznej poprzez apiterapię.

Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu z EFRROW

Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu z EFRR

Podejmowanie nowej aktywności polegającej na śródlądowym transporcie pasażerskim. 

Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury z EFMR

Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej nad jeziorami oraz niedalekiej odległości na terenie Gminy Brzozie.

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu.

Budowa rekreacyjno – edukacyjnej ścieżki nad jeziorem w miejscowości Warpalice g. Osiek 

Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. „Osada Najmowo”

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa rekreacyjnych wież widokowych w miejscowości Wądzyn i Chojno

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem

 

Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej /sportowe, turystyczne, kulturowe / z EFRR

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach g. Zbiczno

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej z EFRROW

Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Gutowie g. Bartniczka

Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Radoszkach g. Bartniczka

 

Budowa boiska wraz z bieżnią służących do rekreacji w miejscowości Janowo g. Świedziebnia

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brudzawach g. Bobrowo

Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy w g. Brodnica

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej z EFRROW

Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne

Przebudowa drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż

Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR z EFS

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym

Animacja z EFS

Imprezy promujące Lokalna Strategię Rozwoju:

Zakończenie lata w Zembrzu w dniu 14.09.2019 r.

Festyn mleczny w Świedziebni w dniu 05.10.2019 r.

Święto Ziemniaka w Nieżywięciu w dniu 15.09.2019r.

Jesteśmy aktywni w Małkach w dniu 11.08.2019 r.

Twardy jak Kamień w Kamieniu w  dniu 29.02.2019 r.

Projekty współpracy z EFMR i EFRROW

Koszulki promocyjne

Koszulki promocyjne zostały rozdysponowane m.in. dla dzieci i młodzieży  na trenie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w ramach  projektu współpracy pod tytułem: „Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej”. Celem projektu jest propagowanie lokalnej kultury oraz wzmacnianie kapitału społecznego Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej.  Wykonanie materiałów promocyjnych zostało zrealizowane w ramach poddziałania 13.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

          

         

„PATROL HISTORYCZNY – pogranicze chrześcijaństwa”

Gadżety promujące –  Pendrive USB