RODO

                                                                                  KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

przez

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica;
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” można kontaktować się pod nr tel. 564934404 lub  za pośrednictwem poczty e-mail: edyta.lgdpojezierzebrodnickie@wp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych posiada Pani/Pan:

–  prawo dostępu do treści swoich danych;

–  prawo do sprostowania danych;

–  prawo do usunięcia danych;

–  ograniczenia przetwarzania danych;

–  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy określone w RODO.
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD.
  3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Pliki do pobrania: