Ogłoszenia

Karbowo, dnia 29.11.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 28 listopada  o godzinie 10.30 w  Zakładzie Aktywności Zawodowej na ul. Kamionka 24, 87-300 Brodnica

Zakres tematyczny szkolenia: W ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 i w § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

 1. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a/ umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych

albo

b/skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 27 listopada  2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, ul Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica.

 

Karbowo, dnia 03.11.2017 r.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Szkolenie  odbędzie się w dniu 15 listopada o godzinie 10.00. w sali Urzędu Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13 Brodnica

Zakres tematyczny szkolenia: w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 pkt 4 i § 7 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”: Propagowanie  dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

a/ tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką;

lub

b/ promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.  Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 13 listopada 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl 

 

Karbowo, 27.09.2017 r.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 1. Zakres tematyczny szkolenia: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

a/ różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką;

lub

b/ podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Data i miejsce szkolenia: 4 października 2017 r. o godzinie 10.00 w Zakładzie Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 3 października 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.

 

Karbowo, dnia 29.08.2017 r.

 

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 8 września o godzinie 10.00. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Zakres tematyczny szkolenia: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 6 września 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.

 

Mobilny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania Pojezierza Brodnickiego”

 

Zapraszamy na  Dożynki i Festyny organizowane na terenie powiatu brodnickiego, podczas których będziemy prowadzić mobilny punkt informacyjno – konsultacyjny promujący Lokalną Strategię Rozwoju. Zainteresowani uzyskają informacje o planowanych naborach wniosków w ramach planowanych konkursów, a także uzyskają informacje  o głównych założeniach  LSR.

 

Najbliższe spotkania:

 • Festyn Jastrzębie 19.08.2017r. (sobota) od godz. 14.00
 • Dożynki Gminne w Brzoziu – 20.08.2017r. od godz. 15.30
 • Dożynki Gminno – Parafialne Gminy Zbiczno (Brzezinki – Plac Dożynkowy)– 26.08.2017r. od godz. 14.00
 • Dożynki Gminno – Sołeckie Jabłonowo Pomorskie – 27.08.2017r. od godz. 13.00
 • Dożynki Gminne w Gortatowie (plac przy SP w Gortatowie) – 27.08.2017r. od godz. 16.00
 • Dożynki Gminno – Parafialne Osiek ( SP Strzygi) – 02.09.2017r. od godz. 13.20
 • Dożynki Powiatowo – Gminne w Bobrowie – 03.09.2017r. od godz. 15.15
 • Święto Plonów Świedziebnia – 03.09.2017r. od godz. 15.15
 • Święto Pieczonego Ziemniaka w Nieżywięciu (Plac przy WDK) – 09.09.2017r. od godz. 16.00
 • Festyn Ekologiczny (w Parku przy Starostwie Powiatowym w Brodnicy ul. Kamionka 18) – 16.09.2017r. od godz. 12.00

Zaproszenie do mobilnego punktu

Karbowo, dnia 14.07.2017 r.

 

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI GARNCARSKIEJ W KAMIONCE K. NIDZICY

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Garncarskiej w Kamionce k. Nidzicy. Wyjazd planowany jest na dzień 5 sierpnia 2017 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów oraz osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Działania Brodnickie”.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 8.00 z parkingu obok Pałacu  Anny Wazówny, a powrót planowany jest na godzinę 19.30.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 3 sierpnia 2017 r. Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo w wyjeździe mają osoby które nie uczestniczyły w poprzednich wyjazdach studyjnych. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania

Karbowo, dnia 03.07.2017 r.

                          Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka,  Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno,           

   Jabłonowo Pom. Osiek, Świedziebnia, Zbiczno.

            W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedstawimy następujące zagadnienia:

 1. Przypomnienie o LSR ( cele, podstawowe tematy ).
 2. Przedstawione SW do zaakceptowania zasady przyznawania dofinansowania w ramach działania: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
 3. Ogólne omówienie rozporządzeń dotyczących działań: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
 4. Przedstawienie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 5. Wysłuchanie propozycji słuchaczy – uczestników konsultacji.
L.p. Gmina Miejsce Data Godz.
1 Świedziebnia Sala Urzędu Gminy 17.07.2017 10.00
2 Górzno Sala Urzędu Stanu Cywilnego ul. Rynek 1 18.07.2017 10.00
3 Bartniczka Sala Urzędu Gminy 19.07.2017 10.00
4 Zbiczno Sala Urzędu Gminy 20.07.2017 10.00
5 Osiek Sala Urzędu Gminy 21.07.2017 10.00
6 Brzozie Sala Urzędu Gminy 24.07.2017 10.00
7 Bobrowo Sala Urzędu Gminy 25.07.2017 10.00
8 Jabłonowo Pom. Centrum Kultury i Sportu ul. Rynek 9 26.07.2017 10.00
9 Brodnica Sala Urzędu Gminy 27.07.2017 10.00

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs fotograficzny  „Nasza Mała Ojczyzna”

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”. Konkurs rozpoczyna się 01.06. 2017 roku i trwać będzie do 30.10. 2017 roku. Temat prac konkursowych brzmi: „Nasza Mała Ojczyzna”.

Cel konkursu:

 1. Zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie programów unijnych.
 2. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
 3. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i historią naszego regionu.
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności postrzegania piękna naszych okolic.
 5. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
 6. Umiejętność pokazania na fotografii naszych osiągnięć.
 7. Rozwój umiejętności fotograficznych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs zostanie podany do wiadomości za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej: www.lgdpojezierzebrodnickie.pl.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs adresowany jest tylko do amatorów, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem.
 4. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy fotograficznej z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 5. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy; miejsce, gdzie wykonano fotografię; imię i nazwisko autora; dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 6. Uczestnik konkursu może przesłać fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub inny nośnik, np. CD. Fotografie prosimy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 7. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z tym konkursem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 ).
 8. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na obszarze LSR.
 9. Technika wykonania fotografii jest dowolna, jednakże wartość DPI winna wynosić co najmniej 300.
 10. Format fotografii: A4 (297 X 210 mm).
 11. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.
 12. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem.
 13. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac.
 14. Prace należy przekazać na adres: Stowarzyszenie „Lokalna grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo 46, 87 – 300 Brodnica, e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie: do godz. 15:00 w dniu 30.10.2017 r.

 Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Konkurs złożony jest z jednego etapu i wygrywa 12 laureatów, których prace zostaną ocenione najwyżej.
 2. W przypadku remisu zwycięża praca, która jaka pierwsza wpłynęła do organizatora.
 3. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac do dnia 10.11.2017 r. wyłoni laureatów konkursu. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” http://lgdpojezierzebrodnickie.pl
 4. Laureaci otrzymają nagrody o wartości do 150 zł.
 5. Uczestnicy konkursu nie mają możliwości odwołania się o decyzji jury.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazane na konkurs prace zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, a także w kalendarzu propagującym Lokalną Strategię Rozwoju.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” http://lgdpojezierzebrodnickie.pl
 5. Prace laureatów zostaną wykorzystane do wydania kalendarza propagującego Lokalną Strategię Rozwoju na 2018 rok w ilości 400 sztuk.

 

Karbowo, dnia 30.05.2017 r.

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI KWIATOWEJ

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Kwiatowej w Żalnie , koło Tucholi. Wyjazd planowany jest na dzień 07 czerwca 2017 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów a także osób zaangażowanych społecznie w swoich miejscowościach,  z których inicjatywy mogą powstać wioski tematyczne, które następnie będą realizowały przedsięwzięcia gospodarcze lub założą/ rozwiną działalność spółdzielni socjalnych na obszarze LSR.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 7.00, a powrót o godz. 19.00

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 5 czerwca 2017 r. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.

Karbowo, dnia 25.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na  koszulki typu  T-shirt  z nadrukiem wraz z dostawą – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 25.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na zestaw i dostawę materiałów biurowych- szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 11.05.2017 r.

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO INKUBATORA KUCHENNEGO W MINIKOWIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do inkubatora kuchennego w Minikowie, koło Bydgoszczy. Wyjazd planowany jest na dzień 30 maja 2017 r. Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów oraz osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”. Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 7.00, a powrót ok. godz. 18.30

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 26 maja 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania

Karbowo, dnia 11.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na namiot wystawienniczy wraz z dostawą – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 10.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na dostosowanie strony internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

Karbowo, dnia 04.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na  zakup i dostawę długopisów z nadrukiem.

                                                                                            Karbowo, dnia 04.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na zakup i dostawę cukierków z nadrukiem.

Karbowo, dnia 26.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na krzesło biurowe – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 26.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto – przejazd w dni robocze i weekendy w 2017 r. autobusem/ busem dla co najmniej 19 osób  z Brodnicy lub okolic – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 26.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na zakupu i dostawę do biura zestawu: laptop z oprogramowaniem, mysz optyczna, torba do laptopa, listwa antyprzepięciowa, projektor, ekran projektowy, głośnik i mikrofon – szczegóły w załączniku. 

Karbowo, dnia 11.04.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” poszukuje do pracy na stanowisko: pracownik biurowy, którego zadaniem będzie między innymi obsługa wniosków złożonych przez beneficjentów w ramach pomocy finansowej przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy europejskich.

Szczegóły w załączniku.

Bogusław Błaszkiewicz

Prezes Zarządu

Karbowo, dnia 10.03.2017 r.

Szanowni mieszkańcy obszaru wdrażania  RLKS przez Stowarzyszenie „Lokalna  Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

                         W związku z przekazanymi informacjami o potrzebie weryfikacji wskaźników produktów, rezultatów, przedsięwzięć dla  wdrażanych operacji, procedur wyboru operacji i zastosowanych kryteriów wyboru operacji dla działań w zakresie PROW na lata 2014 – 2020 oraz PO Ryby dla lat 2014 – 2020 w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedyskutujemy zasadność wprowadzenia zmian.

                  Poniżej podajemy miejsca, terminy spotkań i godziny rozpoczęcia spotkań konsultacyjnych  w pomieszczeniach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane ( t.j. Dz. ZU. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ):

                          Błaszkiewicz Bogusław

                          Prezes Zarządu

L.p. Gmina Miejsce Data Godz.
1 Bartniczka Sala Urzędu Gminy 21.03.2017 13.00
2 Bobrowo Sala Urzędu Gminy 24.03.2017 9.00
3 Brodnica Wiejski Dom Kultury w Karbowie 21.03.2017 9.00
4 Brzozie Sala Urzędu Gminy 21.03.2017 11.00
5 Górzno Dom Kultury ul. Rynek 14 A 23.03.2017 13.00
6 Jabłonowo Pom. Dom Kultury ul. Rynek 9 24.03.2017 11.00
7 Osiek Sala Urzędu Gminy 23.03.2017 9.00
8 Świedziebnia Sala Urzędu Gminy 23.03.2017 11.00
9 Zbiczno Sala Urzędu Gminy 24.03.2017 13.00

 

 

 

 

 

 

Karbowo, dnia 01.08.2016 r.

Szanowni mieszkańcy obszaru wdrażania RLKS przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

         W związku z przekazanymi informacjami o potrzebie weryfikacji wskaźników produktów rezultatów dla  wdrażanych operacji w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedyskutujemy zasadność wprowadzenia zmiany do osiągnięcia wskaźników produktów i rezultatów w LSR na lata 2014 – 2020.

W załączniku konsultacje – terminy podajemy miejsca, terminy spotkań i godziny rozpoczęcia spotkań konsultacyjnych  w pomieszczeniach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane ( t.j. Dz. ZU. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ).

Bogusław Błaszkiewicz

Prezes Zarządu

 • Karbowo, dnia 28.06.2016 r.

   

   

                                                                 Szanowni mieszkańcy

                                                                    pojezierza brodnickiego.

   

  W związku z przystąpieniem przez Stowarzyszenia LGD ze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego do przygotowywania opracowania o dziedzictwie kulinarnym w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie proszę o przekazywanie do naszego biura danych dotyczących elementów dziedzictwa kulinarnego / nazwa, rys historyczny, aktualna oferta sprzedaży / występującego na naszym terenie

   

                                                                                                                               Bogusław Błaszkiewicz

                                                                                                                                      Prezes Zarządu

 • Dziedzictwo kulinarne