Treść artykułu

Wydłużenie terminu naboru wniosków dotyczących ogłoszenia o naborze wniosków w ramach konkursu 5/2021

Szanowni Państwo,

w zakładce KONKURSY RLKS – EFRR zamieszczony został komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr 5/2021.

Komunikat z dnia 21.04.2021 r. dotyczący zmian w konkursie nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21 ogłoszonym dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Typ projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Informujemy, iż Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” dokonała zmiany ogłoszenia w ramach konkursu RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21 w następującym zakresie:

Część Ogłoszenia: II

Było: Termin, od którego można składać wnioski – 12.04.2021r.  Termin, do którego można składać wnioski – 26.04.2021 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie LGD oraz IZ ) – IV kwartał 2021 r.

Jest: Termin, od którego można składać wnioski – 12.04.2021 r. Termin, do którego można składać wnioski – 26.05.2021 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie LGD oraz IZ ) – IV kwartał 2021 r.

Powyższej zmiany Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu wydłużenia czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.