Treść artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 4/2021

Szanowni Państwo w zakładce PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie:

W ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a/ umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych

albo

b/skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.N

Termin składania wniosków: 12/04/2021 – 26/04/2021

Limit środków w ramach naboru: 109 362,71 € (po kursie 4 zł – 437 450,84 zł)

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł.