Historia gminy Bobrowo

Historia wsi Bobrowo To jedna z najstarszych osad na terenie Gminy Bobrowo. Miejscowość Bobrowo została po raz pierwszy odnotowana w roku 1222, jako Bobrofh, potem, jako Boberaw. Kolejne nazwy, pod którymi notowano miejscowość to: Boberowe, Boberaw, Bobrow, Bobczyn, Bobrowo, Bobrawa, Bobrau, Boberau.Miejscowość pierwotnie stanowiła własność księcia Konrada mazowieckiego, który w 1222 roku nadał ją wraz ze stoma innymi wsiami oraz dwudziestoma trzema grodami, jako uposażenie biskupowi Chrystianowi. Na podstawie darowizny wielkiego mistrza Henryka von Hohenlohe Bobrowo przeszło na własność Heideryka, biskupa chełmińskiego, w roku 1246.

Pięć lat później, w roku 1251, biskup zrzekł się własności Bobrowa na rzecz kapituły chełmińskiej. Kapituła dążyła do założenia w Bobrowie klasztoru wg. reguły św. Augustyna, jednak ze względu na podporządkowanie kapituły regule zakonu krzyżackiego, fundacja nie doszła do skutku.

W 1516 roku miejscowość przeszła na własność Hugona ze Smoląga, chorążego chełmińskiego. W połowie XVI wieku część dóbr bobrowskich staje się własnością Rafała Działyńskiego, natomiast reszta wraca na własność kapituły chełmińskiej. W 1563 roku Działyński swoją część dóbr bobrowskich oddaje w zastaw Hermanowi z Wichulca. W 1570 roku całość dóbr staje się własnością szlachecką i pozostaje nią aż do nabycia przez Komisję Kolonizacyjną w 1887 roku w celu parcelacji.

Niewielki, pozostały w Bobrowie majątek tzw. resztówkę, kupił w roku 1922 Eugeniusz Zumbach- ojciec słynnego pilota Dywizjonu 303 w bitwie o Anglię ?Jana Zumbacha.

W centrum wsi znajduje się zabytkowy kościół parafialny rzymsko-katolicki pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła Starszego. Jest to jednocześnie najstarszy obiekt sakralny w powiecie brodnickim. Kościół parafialny rzymsko – katolicki wzniesiony został na polecenie Biskupa Chełmińskiego Heidenryka. Kościół w stylu gotyckim z renesansową wieżą, murowany z cegły o układzie gotyckim, na podmurówce z głazów narzutowych. Wznoszenie budowli rozpoczęto około 1260r., chór stanął w XIV w., pierwotną wieżę drewnianą zastąpiono murowaną w 1755 r.

W kościele znajduje się późnobarokowy ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicielem namalowany przez gdańskiego artystę Hermana Hana w 1597r. oraz średniowieczna kropielnica. Na zasuwie obrazu znajduje się obraz Przemienienia Pańskiego namalowany w 1890 roku przez Strzyżewskiego. Na antepedium ołtarza głównego i chórze widnieje herb Czapskich ?Leliwa?- należący do właścicieli Bobrowa. Kościół w Bobrowie 17 października 1929 roku został wpisany do rejestru zabytków. Innym zabytkiem na terenie wsi nad jeziorem Oleczno jest grodzisko wczesnośredniowieczne owalne o wysokości 26 m. Można przypuszczać, że występowały tu trzy fazy zasiedlenia. Pierwsza datowana jest na IX i połowę X wieku, druga na druga połowę X i początek XI wieku, zaś trzecia faza to XII wiek.

Na obrzeżu wsi znajduje się wzniesienie nazywane ?grzybkiem? pełne wgłębień i wypukłości, obok kilku drzew liściastych, pokryty rzadką trawą. Wg. legendy to pozostałość po zapadłym grodzie ? ta historia przechodzi z pokolenia na pokolenie.


Na wzgórzu w Bobrowie istniała w XVII wieku Kaplica św. Walentego, lecz w 1670 roku uległa zniszczeniu. Bogactwem wsi są jej walory przyrodnicze i krajobrazowe. Rzeźba terenu jest pochodzenia polodowcowego z licznymi wzgórzami morenowymi, głazami narzutowymi i jeziorami. Jeziora skupione są w Rynnie Jabłonowskiej. Rynna odwadniana jest przez rzekę Lutrynę, ta zaś jest odpływem Osy. W otoczeniu wsi znajdują się takie jeziora jak Grzywinek, Oleczno, Marek, Czarne i Głęboczek oraz wieś graniczy z Jeziorem Wądzyńskim Jeziorem Chojno.

Od 1921 roku wieś Bobrowo widnieje w obecnych granicach, od 1 stycznia 1973r. jest siedzibą Gminy. Przez wieś prowadzi ścieżka przyrodniczo-regionalna z rezerwatami przyrody. W centrum wsi znajdują się 2 cmentarze katolickie, na przykościelnym są groby rodziny Karwatów i innych właścicieli ziemskich. Ciekawym miejscem jest cmentarz ewangelicki- ostatnio uporządkowany, kapliczki przydrożne -?Pieta? przy cmentarzu ?na górce?- poświęcona ofiarom I wojny światowej i Najświętszego Serca Jezusowego w centrum wsi – odnowiona dzięki społecznemu zaangażowaniu.

W centrum wsi znajduje się park podworski ze starodrzewiem i obiekty wpisane do ewidencji zabytków jak: kuźnia, plebania, organistówka, budynek poszkolny z XIX wieku, chata drewniana z pocz. XIX wieku.

Izba Dziedzictwa Kulturowego im. pilota płk Jana Zumbacha z ciekawymi zbiorami o lotnikach Dywizjonu 303 prowadzona przez Stowarzyszenie ?Aktywna Gmina? znajduje się w budynku GOK.

Wieś posiada dobre połączenie z ważnymi szlakami komunikacyjnymi, obiekt kulturalny ? Gminny Ośrodek Kultury z miejscem plenerowych spotkań z Gminną Biblioteką Publiczną i salą komputerową z dostępem do Internetu, dwa place zabaw dla dzieci. W Bobrowie znajduje się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Ośrodek Zdrowia, Apteka, placówki handlowe i usługowe.

Fot. Agnieszka Kowalska