“Rozwój kompetencji mieszkańców Naszego Pojezierza.”

Karbowo, dnia 14.09.2023 r.

Realizacja zajęć z zadania numer 1, dla osób pragnących rozwijać umiejętności kluczowe z robotyki/oprogramowania w zakresie nowoczesnych technologii oraz ich wykorzystanie do nauki.

Karbowo, dnia 12.09.2023 r.

Zajęcia z zadania numer 8, podniesienie kompetencji związanych z przygotowaniem posiłku i  publicznym zaprezentowaniu wyrobów wykonanych samodzielnie.

 

Karbowo, dnia 21.07.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na zajęcia z zadania numer 2, dla osób zainteresowanych w tym zrzeszonych w grupie „Podniebni” w Jabłonowie Pomorskim z wszechstronnego rozwoju kompetencji niezbędnych w dojrzałym uczestnictwie w życiu społecznym: podejmowania się odpowiedzialności za siebie i grupę, rozwijaniu sprawności porozumiewania się, obycia z kamerą, sceną, umiejętności zabierania głosu, wyrażania swojego zdania, argumentowania i szukania kompromisu. poprzez działania teatralne prowadzone metodą dramy, włączające uczestników do aktywnego uczestnictwa, a nawet współtworzenia spektaklu podsumowującego projekt.

Karbowo, dnia 19.07.2023 r.

Kolejne kadry z realizacji zadanie numer 3 Obóz.

Karbowo, dnia 07.07.2023 r.

  Zadanie numer 3 Obóz – pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobywania sprawności żeglarskich: kadeta i żeglarza, a także sprawności – sobieradka lub techniki obozowego i wiele innych.   

  Karbowo, dnia 29.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na szkolenie w formie warsztatów z zadania numer 1, dla osób pragnących nabycie podstawowych technik szycia, zapoznanie się z wykonaniem ozdób techniką makramy, umiejętność tkania, zapoznanie się z techniką szydełkowania i szycia na drutach.

Karbowo, dnia 29.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na szkolenie w formie warsztatów z zadania numer 1, dla osób pragnących rozwijać umiejętności kluczowe z robotyki/oprogramowania w zakresie nowoczesnych technologii oraz ich wykorzystanie do nauki.

Karbowo, dnia 29.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na szkolenie w formie warsztatów z zadania numer 1, dla osób pragnących nauczyć się wykonywania prac manualnych związanych między innymi z szydełkowaniem, haftowaniem, wykonywaniem biżuterii.

Karbowo, dnia 29.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na szkolenie w formie warsztatów z zadania numer 1, dla osób pragnących nauczyć się obsługi aparatu cyfrowego, programów graficznych, nagrywania krótkich filmów do mediów społecznościowych.

  Karbowo, dnia 29.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na szkolenie w formie warsztatów z zadania numer 1, dla osób pragnących nabycie podstawowych technik tworzenia ceramiki z gliny, rzeźbienie w glinie, szkliwienie gliny.

Karbowo, dnia 29.06.2023 r.

Oto efekty doskonalenia umiejętności na zajęciach wokalnych – CAL w Świedziebni.

 

   Karbowo, dnia 23.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na szkolenie z zadania numer 7, poprzez uzyskanie uprawnień do sędziowania w najniższych klasach rozgrywkowych gry w piłkę nożną oraz nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach związanych z życiem codziennym oraz w wyniku udziału w rozgrywkach sportowych, zgodnie z regulaminem oraz zasadą równości szans, w tym równości płci i niedyskryminacji.

Karbowo, dnia 22.06.2023 r.

Konkurs Wiedzy o LGD

Zapraszamy do biura Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach 07.00-15.00 na konkurs Wiedzy o LGD gdzie nagrodą będzie “Przewodnik Rośliny i Zwierzęta”.

Karbowo, dnia 20.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na szkolenie w formie warsztatów z zadania numer 6, dla osób pragnących poznać podstawy filmowania i edukacji filmowej, nagrywania krótkich filmów na kanale You Tube.    

Karbowo, dnia 15.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na zajęcia z zadania numer 8, dla osób pragnących podnieść kompetencje związane z przygotowaniem posiłku i  publicznym zaprezentowaniu wyrobów wykonanych samodzielnie podczas spotkania podsumowującego.

Karbowo, dnia 13.06.2023 r.

Zajęcia z praktycznego wdrażania zadania numer 4 – warsztaty rękodzielnicze.

   

Karbowo, dnia 07.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na kurs z zadania numer 3, dla osób pragnących podniesienie kompetencji związanej z żeglarstwem.
Program część szkoleniowej obozu oparty jest na programie Polskiego Związku Żeglarskiego Junga & Kadet. Jego celem jest przygotowanie uczestników do egzaminu na patent żeglarski. Po ukończeniu szkolenia wszyscy otrzymają certyfikat PZŻ. Obóz harcerski, prowadzony metoda harcerską, prowadzony przez instruktorów harcerskich. Członkowie drużyny będą pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności zdobywając sprawności żeglarskie: kadeta i żeglarza, a także sprawności – sobieradka lub technika obozowego i wiele innych.

Karbowo, dnia 12.05.2023 r.

Rozpoczęły się zajęcia z praktycznego wdrażania zadania numer 2, dla osób pragnących podnieść kompetencje związane z przygotowaniem posiłku opartego o zasady zdrowego odżywiania i  publicznym zaprezentowaniu wyrobów kulinarnych do degustacji wykonanych samodzielnie.

 Karbowo, dnia 27.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na zajęcia z zadania numer 5, dla członków orkiestry parafialno strażackiej w Świedziebni zainteresowanych doskonaleniem umiejętności gry na instrumentach dętych oraz publicznym zaprezentowaniu umiejętności na festiwalu piosenki.

Karbowo, dnia 27.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na zajęcia z zadania numer 5, dla członkiń Chóru Arioso i osób zainteresowanych pragnących doskonalić umiejętności na zajęciach wokalnych oraz publiczne zaprezentowanie umiejętności na festiwalu piosenki.

Karbowo, dnia 13.04.2023 r.

Rozpoczęły się zajęcia z praktycznego wdrażania zadania numer 4, dla osób pragnących podnieść kompetencje związane z przygotowaniem posiłków.

  Karbowo, dnia 04.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na zajęcia z zadania numer 4, dla osób pragnących podnieść kompetencje związane z przygotowaniem posiłku i nabywanie umiejętności rękodzielniczych oraz samodzielne przygotowanie potraw i zaprezentowanie na spotkaniu z zaproszonymi przedstawicielami społeczności lokalnych.

Karbowo, dnia 03.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ogłasza rekrutację na zajęcia z zadania numer 2, dla osób pragnących podnieść kompetencje związane z przygotowaniem posiłku opartego o zasady zdrowego odżywiania i  publicznym zaprezentowaniu wyrobów kulinarnych wykonanych samodzielnie oraz kompetencji kelnerskich podczas festynu.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 obowiązujące od 11 kwietnia 2018 r.

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujące od 18 sierpnia 2020 r.