Projekt współpracy

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje, iż w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych”, której celem jest umożliwienie propagowania lokalnej kultury regionów Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej poprzez wydanie legend w postaci audiobooków, organizację konkursu plastycznego i przygotowanie materiałów promujących poszczególne regiony.
Efekt realizacji operacji: wydanie 500 egz. audiobooków z legendami, zrealizowany jeden projekt współpracy.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje, że w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” realizuje projekt p.t. Organizacja wyjazdu studyjnego Niemcy, Austria do miejsc hodowli ryb słodkowodnych oraz opracowanie i wydanie przewodnika pt. Poznaj bogactwo krainy 101 jezior  którego celem jest: Wymiana dobrych praktyk poprzez organizację wyjazdu studyjnego Niemcy, Austria oraz promocja obszaru LSR publikacją pt. „Poznaj bogactwo krainy 101 jezior”

Efekt realizacji projektu to m.in. opracowanie i wydanie 900 sztuk przewodnika.

Umowa projekt współpracy “Organizacja wyjazdu studyjnego Niemcy, Austria do miejsc hodowli ryb słodkowodnych oraz opracowanie i wydanie przewodnika pt. Poznaj bogactwo krainy 101 jezior”