Treść artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 9/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR udostępniono ogłoszenie o konkursie na :

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 9/2019.

Termin składania wniosków: 28/08/2019 – 11/09/2019.

Tryb składania wniosków:  Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej wraz z załącznikami. Zaleca się złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego, zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR.

Cel szczegółowy 1.1: Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR.

Przedsięwzięcie 1.1.1.1: Rozwój przedsiębiorczości.