Treść artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 2/2023

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej.

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a/ umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b/skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.