Treść artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie nr 5/2017

Szanowni Państwo w zakładce PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie:

W ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a/ umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych

albo

b/skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.