EFS

Zadania realizowane z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr UM_SE.433.1.253.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”” Nr RPKP.11.01.00-04-0025/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 z Aneksami, których treść znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 wraz z załącznikami.

Celem projektu jest poprawa aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców na terenie LSR Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, czego efektem będzie uzyskanie, że:

  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukująca pracy będzie stanowić 40% lub więcej ogółu uczestników projektu (dotyczy osób biernych zawodowo uczestniczących w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej),
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek stanowić będzie 22 osoby lub więcej – dotyczy projektu z aktywizacji społeczno – zawodowej),
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosłą aktywność społeczna stanowić będzie 298 lub więcej z osób uczestniczących w różnych formach aktywizacji społecznej,

Wartość projektu wynosi: 3 360 000, 07 zł w tym wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi            3 192 000,00 zł.

Wzór dokumentu dla Grantobiorcy:

Karbowo, dnia 28.06.2023 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 22.06.2023 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2023  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy). Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 14.06.2023 r.

Zawiadomienie o II posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 22.06.2023 r.  w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 11.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 1/2023 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE” 

Karbowo,  dnia 15.05.2023 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 1/2023

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Pełna treść ogłoszenia 1 2023

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo, dnia 14.09.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 09.09.2022 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 6/2022  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 14.09.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 09.09.2022 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 5/2022  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy). Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 31.08.2022 r.

Zawiadomienie o XIII posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 09.09.2022 r.  Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 11.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 6/2022 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”

Karbowo, dnia 31.08.2022 r.

Zawiadomienie o XII posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 09.09.2022 r.  w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 10.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 5/2022 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE” 

Karbowo,  dnia 27.06.2022 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 6/2022

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Pełna treść ogłoszenia 6/2022

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo,  dnia 27.06.2022 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 5/2022

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Pełna treść ogłoszenia 5/2022

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo, dnia 25.02.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 21.02.2022 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 13/2021  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy). Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 25.02.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 21.02.2022 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 14/2021  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 14.02.2022 r.

Zawiadomienie o II posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 21.02.2022 r.  w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 11.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 13/2021 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE” 

Karbowo, dnia 14.02.2022 r.

Zawiadomienie o III posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 21.02.2022 r.  Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 12.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 14/2021 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”

Karbowo,  dnia 20.12.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 14/2021

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa

Pełna treść ogłoszenia 14/2021

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo,  dnia 20.12.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 13/2021

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Pełna treść ogłoszenia 13/2021

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo, dnia 14.09.2021 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 08.09.2021 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 6/2021  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy). Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 14.09.2021 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 08.09.2021 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 7/2021  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 14.09.2021 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 08.09.2021 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 8/2021  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 01.09.2021 r

Zawiadomienie o XII posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 08.09.2021 r.  Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 09.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 8/2021 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”

Karbowo, dnia 01.09.2021 r.

Zawiadomienie o XIII posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 08.09.2021 r.  w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 09.30 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 7/2021 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE” 

Karbowo, dnia 01.09.2021 r

Zawiadomienie o XIV posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 08.09.2021 r.  w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 10.30 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 6/2021 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”

Karbowo,  dnia 28.06.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 8/2021

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Pełna treść ogłoszenia 8/2021

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

 

Karbowo,  dnia 28.06.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 7/2021

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa

Pełna treść ogłoszenia 7/2021

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo,  dnia 28.06.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 6/2021

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Pełna treść ogłoszenia 6/2021

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo, dnia 28.12.2020 r.

Informacja z XXVI posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny  projektu w ramach konkursu numer 9/2020  w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”, które odbyło się w dniu 28.12.2020 r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Karbowo, dnia 21.12.2020 r.

Zawiadomienie o XXVI posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 28.12.2020 r.  w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 09.00 celem oceny oceny złożonego odwołania w ramach konkursu numer 9/2020 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE” 

 

Karbowo, dnia 07.12.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 01.12.2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 11/2020  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 07.12.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 01.12.2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 10/2020  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 07.12.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 01.12.2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 9/2020  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy). Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                   Karbowo, dnia 25.11.2020 r.

Zawiadomienie o XXIII posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 01.12.2020 r.  w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 12.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 11/2020 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”

                                                                                    Karbowo, dnia 25.11.2020 r.

Zawiadomienie o XXII posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 01.12.2020 r.  Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 10.30 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 10/2020 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”

                                                                                       Karbowo, dnia 25.11.2020 r.

Zawiadomienie o XXI posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 01.12.2020 r.  w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 09.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 9/2020 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE” 

Karbowo,  dnia 15.09.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 11/2020

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo,  dnia 15.09.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 10/2020

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo,  dnia 15.09.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 9/2020

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo, dnia 03.08.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 28.07.2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2020  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 03.08.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 28.07.2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2020  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 03.08.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 28.07.2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy). Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 21.07.2020 r.

Zawiadomienie o XVI posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 28.07.2020 r.  w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 11.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 3/2020 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”

Karbowo, dnia 21.07.2020 r.

Zawiadomienie o XV posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 28.07.2020 r.  Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 10.30 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 2/2020 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”

Karbowo, dnia 21.07.2020 r.

Zawiadomienie o XIV posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 28.07.2020 r.  w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 10.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 1/2020 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURA NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA  I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH   STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”

Karbowo, dnia 01.04.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 26.03. 2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2020  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 01.04.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 26.03.2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2020  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 01.04.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 26.03.2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy). Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Karbowo, dnia 25.03.2020 r.

UWAGA!!!

W związku z przeciwdziałaniem skutków COVID-19 uprzejmie informuję, że posiedzenie Rady w dniu 26.03.2020 r. dotyczące IV, V, VI posiedzenia Rady będzie miało system obiegowy.

Karbowo, dnia 20.03.2020 r.

Zawiadomienie o VI posiedzeniu RADY

        Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 26.03.2020 r.  w Wiejskim Domu Kultury w Nieżywięciu o godz. 11.30 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 3/2020 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie z PROCEDURĄ NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”.

Karbowo, dnia 20.03.2020 r.

Zawiadomienie o V posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 26.03.2020 r.  Wiejskim Domu Kultury w Nieżywięciu o godz. 10.30 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 2/2020 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie z  PROCEDURĄ NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”.

Karbowo, dnia 20.03.2020 r.

Zawiadomienie o IV posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 26.03.2020 r.  w Wiejskim Domu Kultury w Nieżywięciu o godz. 9.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 1/2020 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie z PROCEDURĄ NABORU, OCENY, WYBORU, WDRAŻANIA, ROZLICZENIA I KONTROLI GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE” .

Karbowo,  dnia 21.02.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 3/2020

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Pełna treść ogłoszenia 3/2020

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo,  dnia 21.02.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2/2020

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa

Pełna treść ogłoszenia 2/2020

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo,  dnia 21.02.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 1/2020

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Pełna treść ogłoszenia 1/2020

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo, dnia 22.07.2019 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 16.07. 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 6/2019  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 22.07.2019 r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” nie odbyło się z powodu braku złożonych wniosków w ramach  konkursu nr 5/2019  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 22.07.2019 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 16.07. 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2019  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne naobszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy). Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 10.07.2019 r.

Zawiadomienie o XII posiedzeniu RADY

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 16.07.2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 11.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 6/2019 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURĄ WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE” – EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (OŚ 11) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Karbowo, dnia 10.07.2019 r.

Zawiadomienie o XI posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 16.07.2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 10.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 4/2019 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURĄ WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE” – EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (OŚ 11) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Karbowo, dnia 02.05.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 6/2019

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Pełna treść ogłoszenia 6/2019

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo, dnia 02.05.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 5/2019

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa

Pełna treść ogłoszenia 5/2019

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo,  dnia 02.05.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 4/2019

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Pełna treść ogłoszeniea 4/2019

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo, dnia 31.01.2019 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 24.01. 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2018  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne naobszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy). Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 31.01.2019 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 24.01. 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 5/2018  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 31.01.2019 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 24.01. 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2018  na Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, w ramach Typu projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karbowo, dnia 16.01.2019 r.

Zawiadomienie o V posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 24.01.2019 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowie o godz. 12.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 4/2018 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURĄ WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE” – EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (OŚ 11) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Karbowo, dnia 16.01.2019 r.

Zawiadomienie o IV posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 24.01.2019 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowie o godz. 11.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 5/2018 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURĄ WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE” – EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (OŚ 11) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Karbowo, dnia 16.01.2019 r.

Zawiadomienie o III posiedzeniu RADY

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 24.01.2019 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowie o godz. 10.00 celem oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach konkursu numer 3/2018 w ramach działania Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR zgodnie PROCEDURĄ WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE” – EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (OŚ 11) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Karbowo,  dnia 27.11.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 5/2018

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju “Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR

Cel szczegółowy:  Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego

Cel ogólny: Wzrost umiejętności mieszkańców obszaru LSR poprzez rozwój działań edukacyjnych między innymi na obszarach rewitalizowanych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo,  dnia 27.11.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 4/2018

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju “Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR

Cel szczegółowy:  Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego

Cel ogólny: Wzrost umiejętności mieszkańców obszaru LSR poprzez rozwój działań edukacyjnych między innymi na obszarach rewitalizowanych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze:

Karbowo,  dnia 27.11.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 3/2018

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) Aktywizacja społeczno-zawodowa

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju “Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 

ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR

Cel szczegółowy:  Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego

Cel ogólny: Wzrost umiejętności mieszkańców obszaru LSR poprzez rozwój działań edukacyjnych między innymi na obszarach rewitalizowanych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do ogłoszenia:

Materiały pomocnicze: