EFRR

Zadania realizowane z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy nr WP-II-D.433.7.1.2018 o dofinansowanie Projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”” nr RPKP.07.01.00-04-0004/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 z Aneksami, których treść znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 wraz z załącznikami.

Celem projektu jest wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej, czego efektem będzie uzyskanie, że:

 • liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie będzie stanowić 70 przedsiębiorstw,
 • liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje będzie stanowić 70 przedsiębiorstw,
 • liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie stanowić będzie 70 szt.

 

Wzory dokumentów dla Grantobiorców do przygotowania umowy o powierzenie grantu stanowiące załączniki do załącznika B.1:

 1. Zał. A.3. 1 c – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT.
 2. Zał. B. 30- Obowiązki informacyjne grantobiorcy
 3. Zał. A.3. 1 e – Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją jego wypełniania
 4. Zał. B. 22 – Wzór oświadczenia o dostępie do środków
 5. Zał. B. 29 – Wzór oświadczenia w sprawie zachowania trwałości i statusu przedsiebiorstwa
 6. Zał. A.3. 1 d – Wzór oświadczenia o spełnieniu kryteriów mikro małego przedsiębiorstwa
 7. Zał. B. 31 – Wzór oświadczenia o wartości uzyskanej pomocy de minimis.
 8. Zał. 10 – wzór oświadczenia dot. wskazania danych osoby.osób upoważnionej.ych do podpisania umowy.

Dodatkowy wymóg – zastosowanie logo Stowarzyszenia “Lokalna grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

dodatkowe załączniki:

Dokumenty do wniosku o płatność:

Zał. B. 9 a -Wzór instrukcji wypełniania wniosku o płatność.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 7.1 – do pobrania RODO EFRR

Karbowo, dnia 25.01.2023 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 25.01.2023 roku.  W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 9/2022  na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Karbowo, 17.01.2023 r.

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 25.01.2023 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie  o godz. 09.00 celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 9/2022 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru  i oceny  Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura  wyboru i oceny  Grantobiorców  objętych grantem  w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020 

Karbowo, dnia 28.11.2022r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru  LGD: 9/2022

Typ projektu:  Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu.

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR

Cel szczegółowy: Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działaniaOżywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ogłoszenie o naborze wniosków – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

1. Kryteria weryfikacji, wyboru i oceny projektów

2. Wniosek o powierzenie grantu.

3. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu.

4. Biznesplan – Tabele finansowe

5. Oświadczenie o prawie do dysponowaniu nieruchomością.

6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

7. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów mikro małego przedsiębiorstwa

8. Oświadczenie grantobiorcy dotyczące pomocy de minimis

9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją jego wypełniania

10. Umowa o powierzenie grantu

11. Wniosek o płatność

11a. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

12. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem

13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

14. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

14. Procedura wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Oświadczenie o nabytych aktywach trwałych

Materiały pomocnicze:

SZOOP cz.1

SZOOP cz.2

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Wspólny słownik zamówień CPV

Karbowo, dnia 11.07.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 05.07. 2022 roku.  W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2022  na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Karbowo, dnia 28.06.2022 r.

Zawiadomienie  posiedzeniu Rady

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 05.07.2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Karbowie o godz. 09.00 celem przeprowadzenia oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru  i oceny  Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura  wyboru i oceny  Grantobiorców  objętych grantem  w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020 

Karbowo, dnia 22.04.2022r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru  LGD: 4/2022

Typ projektu:  Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu.

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR

Cel szczegółowy: Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o naborze wniosków – Pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

1. Kryteria weryfikacji, wyboru i oceny projektów

2. Wniosek o powierzenie grantu.

3. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu.

4. Biznesplan – Tabele finansowe

5. Oświadczenie o prawie do dysponowaniu nieruchomością.

6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

7. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów mikro małego przedsiębiorstwa

8. Oświadczenie grantobiorcy dotyczące pomocy de minimis

9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją jego wypełniania

10. Umowa o powierzenie grantu

11. Wniosek o płatność

11a. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

12. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem

13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

14. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

14. Procedura wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Oświadczenie o nabytych aktywach trwałych

Materiały pomocnicze:

SZOOP cz.1

SZOOP cz.2

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Wspólny słownik zamówień CPV

Karbowo, dnia 20.04.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 20.04.2022 roku.  w celu dokonania weryfikacji zmian we wniosku o powierzenie grantu nr 1/11/2021 dla naboru numer 11/2021 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Protokół z IX posiedzenia Rady – konkurs 11/2021

Rejestr interesów – konkurs 11/2021

Karbowo, dnia 15.04.2022 r.

Zawiadomienie o IX posiedzeniu Rady

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 20.04.2022 r. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickiego”  o godz. 08.00 celem dokonania weryfikacji zmian we wniosku o powierzenie grantu nr 1/11/2021 dla naboru numer 11/2021 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru  i oceny  Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura  wyboru i oceny  Grantobiorców  objętych grantem  w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020 

Zał. A.7 Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady

Karbowo, 17.12.2021 r. 

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 14.12. 2021 roku.  W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 11/2021  na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Karbowo, 06.12.2021 r. 

Zawiadomienie o XV posiedzeniu RADY

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 14.12.2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w Karbowie o godz. 09.00 celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 11/2021 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru  i oceny  Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura  wyboru i oceny  Grantobiorców  objętych grantem  w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020 

Zał. A.7 – Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady

Karbowo, dnia 30.09.2021r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru  LGD: 11/2021

Typ projektu:  Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu  w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu.

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR.

    Cel szczegółowy: Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków konkurs 11/2021

Załączniki do ogłoszenia:

 

 

 

 

 

Karbowo, dnia 28.06.2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że poniżej został zamieszczony zaktualizowany Protokół z IX posiedzenia Rady, które odbyło się 25.06.2021 r. Aktualizacja protokołu wynika z błędu pisarskiego.

Karbowo, dnia 25.06.2021 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 25.06.2021 roku.

Wyniki wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 5/2021 na działanie  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność , typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Karbowo, dnia 18.06.2021 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach konkursu o numerze 5/2021, zwołuję IX Posiedzenie Rady w dniu 25.06.2021 r. o godz. 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Szczegóły w załączniku:

Karbowo, dnia 02.01.2021 r. 

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 01.06. 2021 roku dotycząca przeprowadzenia autokontroli oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 2/2021 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Karbowo, dnia 24.05.2021 r. 

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 01.06.2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 11.00 celem przeprowadzenia autokontroli oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru  i oceny  Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura  wyboru i oceny  Grantobiorców  objętych grantem  w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020 

Karbowo, dnia 13.05.2021r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 07.05. 2021 roku.  W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2021  na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Karbowo, dnia 30.04.2021 r.

Zawiadomienie o III posiedzeniu RADY

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 07.05.2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 09.30 celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 2/2021 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru  i oceny  Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura  wyboru i oceny  Grantobiorców  objętych grantem  w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020 

Karbowo, dnia 22.04.2021r.

Dotyczy numeru Konkursu nadany przez LGD nr 5/2021

Komunikat z dnia 21.04.2021 r. dotyczący zmian w konkursie nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21 ogłoszonym dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Typ projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Informujemy, iż Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” dokonała zmiany ogłoszenia w ramach konkursu RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21 w następującym zakresie:

Część Ogłoszenia

Było

Jest

II

Termin, od którego można składać wnioski –  12.04.2021 r.

 

Termin, do którego można składać wnioski –  26.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie LGD oraz IZ ) – IV kwartał 2021 r.

 

Termin, od którego można składać wnioski –  12.04.2021 r.

 

Termin, do którego można składać wnioski –  26.05.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie LGD oraz IZ ) – IV kwartał 2021 r.

 

Powyższej zmiany Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu wydłużenia czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Karbowo, dnia 29.03.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez

podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21

Numer konkursu nadany przez LGD: 5/2021

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020
(dalej: SZOOP)
:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy LSR:

Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej

Przedsięwzięcie LSR:

Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej /sportowe, turystyczne, kulturowe

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:

Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Załączniki do ogłoszenia:

Dokumenty inne/pomocnicze:

Karbowo, dnia 18.02.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru LGD: 2/2021

Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu   w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu.

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR.

   Cel szczegółowy: Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków 2/2021

Załączniki do ogłoszenia:

1. Kryteria weryfikacji, wyboru i oceny projektów

2. Wniosek o powierzenie grantu.

3. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu.

4. Biznesplan – Tabele finansowe

5. Oświadczenie o prawie do dysponowaniu nieruchomością.

6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

7. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów mikro/małego przedsiębiorstwa

8. Oświadczenie grantobiorcy dotyczące pomocy de minimis

9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją jego wypełniania

10. Umowa o powierzenie grantu

11. Wniosek o płatność

12. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem

13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

14. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

14. Procedura wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Oświadczenie o nabytych aktywach trwałych

Materiały pomocnicze:

SZOOP cz.1

SZOOP cz.2

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Wspólny słownik zamówień CPV

Karbowo, dnia 28.12.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 22.12. 2020 roku dotyczącego zbadania sprawy w zakresie uprawnień Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD w ramach autokontroli zgodnie z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13.10.2020 r. a dotyczącego projektu złożonego przez P. Artura Warszawskiego w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Karbowo, dnia 15.12.2020 r.

Zawiadomienie o XXV posiedzeniu RADY

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się w dniu 22.12.2020r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 09.00 celem zbadania sprawy w zakresie uprawnień Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD w ramach autokontroli zgodnie z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13.10.2020 r. a dotyczącego projektu złożonego przez P. Artura Warszawskiego w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Karbowo, dnia 10.12.2020 

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 04.12. 2020 roku. dotycząca przeprowadzenia autokontroli oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 8/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Karbowo, dnia 27.11.2020

Zawiadomienie o XXIV posiedzeniu RADY

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się w dniu 04.12.2020r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 09.00 celem przeprowadzenia autokontroli oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 8/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Karbowo, dnia 13.11.2020

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 06.11. 2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 8/2020  na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Karbowo, dnia 03.11.2020

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 28.10.2020r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 10.00 dotycząca ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu złożonego w ramach naboru numer 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I .MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, po przekazaniu sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Zawiadomienie o XX posiedzeniu RADY

Karbowo, dnia 30.10.2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się w dniu 06.11.2020r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 09.00 celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 8/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Karbowo, dnia 29.10.2020

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 23.10.2020r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 10.00 dotycząca ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu złożonego w ramach naboru numer 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, po przekazaniu sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Karbowo, dnia 23.10.2020 r.

Zawiadomienie o XIX posiedzeniu RADY

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się w dniu 28.10.2020r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 10.00 w związku ze skomplikowanym charakterem sprawy w celu ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu złożonego w ramach naboru numer 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, po przekazaniu sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Karbowo, dnia 15.10.2020 r.

Zawiadomienie o XVIII posiedzeniu RADY

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 23.10.2020r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 10.00 celem ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu złożonego w ramach naboru numer 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, po przekazaniu sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodnie z Procedurą wyboru  i oceny  Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura  wyboru i oceny  Grantobiorców  objętych grantem  w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020 

Karbowo, dnia 19.08.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru LGD: 8/2020

Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu.

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR.

   Cel szczegółowy: Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków 8/2020

Załączniki do ogłoszenia:

1. Kryteria weryfikacji, wyboru i oceny projektów

2. Wniosek o powierzenie grantu.

3. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu.

4. Biznesplan – Tabele finansowe

5. Oświadczenie o prawie do dysponowaniu nieruchomością.

6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

7. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów mikro małego przedsiębiorstwa

8. Oświadczenie grantobiorcy dotyczące pomocy de minimis

9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją jego wypełniania

10. Umowa o powierzenie grantu

11. Wniosek o płatność

12. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem

13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

14. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

14. Procedura wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Oświadczenie o nabytych aktywach trwałych

Materiały pomocnicze:

SZOOP cz.1

SZOOP cz.2

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Wspólny słownik zamówień CPV

Wspólny slownik zamówień CPV – zaktualizowany

 

Karbowo, dnia 16.06.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 15.06. 2020 roku. dotycząca przeprowadzenia autokontroli oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Protokół z XIII posiedzenia Rady w sprawie odwołań dot. konkursu 5/2020

Karbowo, dnia 08.06.2020 r.

Zawiadomienie o XIII posiedzeniu RADY

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się w dniu 15.06.2020r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 10.30 celem przeprowadzenia autokontroli oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Karbowo, dnia 26.05.2020

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 19.05. 2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 5/2020  na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Karbowo, dnia 12.05.2020 r.

Zawiadomienie o IX posiedzeniu RADY

         Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się w dniu 19.05.2020r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 10.00 celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 5/2020 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Karbowo, dnia 28.02.2020

 Ogłoszenie o naborze wniosków

 Numer naboru LGD: 5/2020

Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu.

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR.

Cel szczegółowy: Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków 5/2020

Załączniki do ogłoszenia:

1. Kryteria weryfikacji, wyboru i oceny projektów

2. Wniosek o powierzenie grantu.

3. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu.

4. Biznesplan – Tabele finansowe

5. Oświadczenie o prawie do dysponowaniu nieruchomością.

6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

7. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów mikro małego przedsiębiorstwa

8. Oświadczenie grantobiorcy dotyczące pomocy de minimis

9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją jego wypełniania

10. Umowa o powierzenie grantu

11. Wniosek o płatność

12. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem

13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

14. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

14. Procedura wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Oświadczenie o nabytych aktywach trwałych

Materiały pomocnicze:

Karbowo, dnia 04.02.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 04.02.2020 roku.

Wyniki wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 12/2019 na działanie  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność , typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Karbowo, dnia 28.01.2020 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. w ramach konkursu o numerze 12/2019, zwołuję III Posiedzenie Rady w dniu 04.02.2020 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Szczegóły w załączniku:

Karbowo, dnia 09.01.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 07.01.2020 roku.

Wyniki wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 11/2019 na działanie  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność , typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Karbowo, dnia 31.12.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. w ramach konkursu o numerze 11/2019, zwołuję I posiedzenie Rady w dniu 07.01.2020 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Szczegóły w załączniku:

Karbowo, dnia 30.12.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez

podmioty inne niż LGD,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-344/19

Numer konkursu nadany przez LGD: 12/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020
(dalej: SZOOP)
:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy LSR:

Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej

Przedsięwzięcie LSR:

Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej /sportowe, turystyczne, kulturowe/

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:

Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Załączniki do ogłoszenia:

Dokumenty inne/pomocnicze:

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Karbowo, dnia 21.11.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”  (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez

podmioty inne niż LGD,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-340/19

Numer konkursu nadany przez LGD: 11/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2010 (dalej: SZOOP):

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich –
w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):

Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy LSR:

Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej

Przedsięwzięcie LSR:

Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej /sportowe, turystyczne, kulturowe

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:

Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Załączniki do ogłoszenia:

Dokumenty inne/pomocnicze:

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Karbowo, dnia 24.05.2019 r.

Inforacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 21.05.2019 roku.

Wyniki wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2019 na działanie  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność , typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

   Karbowo, dnia 14.05.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. w ramach konkursu o numerze 2/2019, zwołuję VIII posiedzenie Rady w dniu 21.05.2019 r. o godz. 11.00 w wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Szczegóły w załączniku:

Karbowo, dnia 29.03.2019 .r

Ogłoszenie o naborze wniosków

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-271/19

Numer konkursu LGD: 2/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:

Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy:

LSR: Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej

Przedsięwzięcie LSR:

Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej /sportowe, turystyczne, kulturowe/

 Oś Priorytetowa7

Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy SZOOP: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Załączniki do ogłoszenia:

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Dokumenty pomocnicze:

Karbowo, dnia 04.09.2018 r.

Inforacja z posiedzenia rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 29.08.2018 roku.

Wyniki wyboru projektów złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018 na działanie  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność , typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Karbowo, dnia 23.08.2018 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach konkursu o numerze 1/2018, zwołuję XV posiedzenie Rady w dniu 29.08.2018 r. o godz. 10.00 w sali Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy.

Szczegóły w załączniku.

Karbowo, 25.07.2018 r.

 Ogłoszenie o naborze wniosków 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane

przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
 RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18

Numer naboru LGD: 1/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy: Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju 

Przedsięwzięcie LSR: Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej 

Typ projektu SZOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Załączniki do ogłoszenia:

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2]  Jw.

Dokumenty pomocnicze:

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.