Treść artykułu

Aktualności

Karbowo, dnia 19.06.2017 r.

Szanowni Państwo w zakładce konsultacje społeczne udostępniono Lokalne Kryteria wyboru do konsultacji.

Zapraszamy do udziału w konkursie!  

Konkurs fotograficzny  „Nasza Mała Ojczyzna”

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”. Konkurs rozpoczyna się 01.06. 2017 roku i trwać będzie do 30.10. 2017 roku. Temat prac konkursowych brzmi: „Nasza Mała Ojczyzna”.

Cel konkursu:

 1. Zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie programów unijnych.
 2. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
 3. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i historią naszego regionu.
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności postrzegania piękna naszych okolic.
 5. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
 6. Umiejętność pokazania na fotografii naszych osiągnięć.
 7. Rozwój umiejętności fotograficznych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs zostanie podany do wiadomości za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej: www.lgdpojezierzebrodnickie.pl.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs adresowany jest tylko do amatorów, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem.
 4. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy fotograficznej z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 5. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy; miejsce, gdzie wykonano fotografię; imię i nazwisko autora; dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 6. Uczestnik konkursu może przesłać fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub inny nośnik, np. CD. Fotografie prosimy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 7. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z tym konkursem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 ).
 8. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na obszarze LSR.
 9. Technika wykonania fotografii jest dowolna, jednakże wartość DPI winna wynosić co najmniej 300.
 10. Format fotografii: A4 (297 X 210 mm).
 11. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.
 12. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem.
 13. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac.
 14. Prace należy przekazać na adres: Stowarzyszenie „Lokalna grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo 46, 87 – 300 Brodnica, e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie: do godz. 15:00 w dniu 30.10.2017 r.

 Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Konkurs złożony jest z jednego etapu i wygrywa 12 laureatów, których prace zostaną ocenione najwyżej.
 2. W przypadku remisu zwycięża praca, która jaka pierwsza wpłynęła do organizatora.
 3. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac do dnia 10.11.2017 r. wyłoni laureatów konkursu. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” http://lgdpojezierzebrodnickie.pl
 4. Laureaci otrzymają nagrody o wartości do 150 zł.
 5. Uczestnicy konkursu nie mają możliwości odwołania się o decyzji jury.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazane na konkurs prace zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, a także w kalendarzu propagującym Lokalną Strategię Rozwoju.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” http://lgdpojezierzebrodnickie.pl
 5. Prace laureatów zostaną wykorzystane do wydania kalendarza propagującego Lokalną Strategię Rozwoju na 2018 rok w ilości 400 sztuk.

 

Karbowo, dnia 30.05.2017 r.

 

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI KWIATOWEJ

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Kwiatowej w Żalnie , koło Tucholi. Wyjazd planowany jest na dzień 07 czerwca 2017 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów a także osób zaangażowanych społecznie w swoich miejscowościach,  z których inicjatywy mogą powstać wioski tematyczne, które następnie będą realizowały przedsięwzięcia gospodarcze lub założą/ rozwiną działalność spółdzielni socjalnych na obszarze LSR.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 7.00, a powrót o godz. 19.00

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 5 czerwca 2017 r. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO INKUBATORA KUCHENNEGO W MINIKOWIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do inkubatora kuchennego w Minikowie, koło Bydgoszczy. Wyjazd planowany jest na dzień 30 maja 2017 r. Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów oraz osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Działania Brodnickie”. Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 7.00, a powrót ok. godz. 18.30 

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia  26 maja 2017 r. 

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania

„BIEG NAPOLEOŃSKI” – VIII Biegi w Gminie Brodnica 

Szabda 11 czerwca 2017 r.

Plakat

 

DSCN4338               DSCN4353               DSCN4627               Trasa biegu

Informujemy, że  w zakładce “Ogłoszenia”  udostępniono nowe zapytanie ofertowe.

Nabór na pracownika.

Informujemy, że w zakładce “Ogłoszenia” udostępniono ogłoszenie o poszukiwaniu osoby na stanowisko pracownika biurowego.

Konkurs „Wieś na weekend’2017”

 

Sekretariat Regionalny KSOW ogłasza konkurs na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach priorytetów PROW 2014-2020. Konkurs dotyczy działania w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2016-2017 – „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020”.

Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i/lub niedziele, w miejscowościach wiejskich regionu, leżących na terenie gmin, w których zrealizowano promowane przedsięwzięcie, projekt lub ogłoszono konkurs z PROW 2014-2020. Imprezy mają się odbyć pomiędzy 3 czerwca, a 15 października br. Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca musi być partnerem KSOW, zarejestrowanym w bazie partnerów, dostępnej na stronie www.ksow.pl Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt, co nie ogranicza jego prawa do występowania jako partner w innych projektach. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano w budżecie KSOW 100 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 4 tys. zł. Termin składania wniosków od  10 kwietnia do 26 kwietnia 2017 roku.  Adres  Biura Konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji, Sekretariat Regionalny KSOW

87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2

Z dopiskiem  Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2017”

 

Złożone wnioski będą ocenione pod względem formalnym, następnie oceny merytorycznej dokona Zespól Oceniający powołany uchwałą Zarządu Województwa  nr  13/513/17 z dnia 4 kwietnia  2017r., który ustali listę rankingową projektów. Planowany termin zakończenia oceny wniosków – połowa maja br. Lista rankingowa projektów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W sprawie partnerstwa w KSOW proszę się kontaktować z Sekretariatem Centralnym KSOW. Wszelkich informacji nt. konkursu udziela Pani Karolina Grudzińska tel. 56 62 15 912.

 

Dla zainteresowanych Sekretariat Regionalny KSOW organizuje szkolenie nt. celów Konkursu, wniosków oraz zasad realizacji imprez. Szkolenie odbędzie się w poniedziałek, 10 kwietnia 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Pl. Teatralny 2,  sala Patio I piętro, godz. 10.00.

Prosimy o  zgłoszenie udziału na adres: ksow@kujawsko-pomorskie.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego