O NAS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” powstało w celu zwiększenie konkurencyjności obszaru poprzez poprawę jakości życia mieszkańców w wyniku zróżnicowania działalności gospodarczej, poprawę infrastruktury technicznej, stworzeniu produktu sprzedawanego pod wspólną marką przez grupę ludzi i przedstawicieli gmin: Batrniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, gorąco zainteresowanych wspólnym działaniem. W roku 2015 do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” wpłynęły deklaracje o przystąpieniu w poczet członków z trzech gmin: Górzno, Osiek i Świedziebnia, które decyzją Zarządu zostały przyjęte. Jednocześnie gminy te wyraziły wolę i chęć realizacji założeń nowej LSR na lata 2014-2020 razem z sześcioma pozostałymi gminami.

Obejrzyj film o Pojezierzu Brodnickim

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu dnia 23.12.2008 r. pod numerem KRS 0000320535. Obecnie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” liczy 70 członków. Jednocześnie Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, nieustannie zachęcającą mieszkańców, instytucje sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje pozarządowe do brania  udziału w podjętej inicjatywie.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD
1 Bogusław Błaszkiewicz gospodarczy Prezes Zarządu
2 Jan Zgliński społeczny I Wiceprezes Zarządu
3 Jerzy Bączkowski mieszkańców II Wiceprezes Zarządu
4 Edyta Maria Zabłotna mieszkańców Sekretarz Zarządu
5 Monika Sobczyk mieszkańców Skarbnik Zarządu

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię i nazwisko/ nazwa instytucji Sposób reprezentacji (jeśli dotyczy) Reprezentowany sektor (publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańców) Funkcja w strukturze LGD
1 Gmina Brodnica Edward Łukaszewski publiczny II Zastępca Przewodniczącego Rady
2 Zdzisław Malinowski   gospodarczy Przewodniczący Rady
3 Gmina Bartniczka  Piotr Ruciński publiczny Członek Rady
4 Mirosław Maroński   mieszkańców Członek Rady
5 Kamil Kalita   mieszkańców Członek Rady
6 Katarzyna Czubachowska   mieszkańców Sekretarz Rady
7 Produkcyjno- usługowo-przetwórcze Przedsiębiorstwo ROLPOLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jan Ciechacki gospodarczy Członek Rady
8 Eugeniusz Ślesiński   gospodarczy- rybacki Członek Rady
9 Kazimierz Łęgowski   gospodarczy- rybacki Członek Rady
10 Roman Małkiewicz   gospodarczy- rybacki Członek Rady
11 Piotr Chudziński   gospodarczy- rybacki Członek Rady
12 Koła Gospodyń Wiejskich w Janówku Małgorzata Smoczyńska społeczny Członek Rady
13 Krzysztof Kamiński   mieszkańców Członek Rady
14 Gmina Świedziebnia Szymon Zalewski publiczny Członek Rady
15 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu Arkadiusz Mierzejewski gospodarczy – rybacki I Zastępca Przewodniczącego Rady

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD
1 Leonard Kowalski mieszkańców Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2 Małgorzata Gutowska społeczny Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3 Marian Tomoń mieszkańców I Członek Komisji Rewizyjnej

Pozostali członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD
1.       Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie reprezentowane przez Katarzynę Weinert – Snopek publiczny członek
2.       Gmina Brzozie reprezentowana przez Mirosław Karbowski publiczny członek
3.       Gmina Zbiczno reprezentowana przez Katarzyna Kwiatkowska publiczny członek
4.       Monika Sobczyk mieszkańców członek
5.       Paweł Klonowski publiczny członek
6.       Daniel Wierzchowski mieszkańców członek
7.       Jacek Lurka mieszkańców członek
8.       Andrzej Michałkiewicz  mieszkańców członek
9.       Jerzy Fijołek mieszkańców członek
10.   Krzysztof Fraszka mieszkańców członek
11.   Aleksandra Malinowska mieszkańców członek
12.   Maria Świderska mieszkańców członek
13.   Jerzy Świderski gospodarczy członek
14.   Stanisław Romanowski mieszkańców członek
15.   Jolanta Witkowska mieszkańców członek
16.   Gmina Osiek reprezentowana przez Kazimierz Wolfram publiczny członek
17.   Roman Czachowski mieszkańców członek
18.    Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i Okolic reprezentowane przez Jerzy Michałowski społeczny członek
19.    Miasto i Gmina Górzno reprezentowane przez Tomasz Kinicki publiczny członek
20.    Piotr Burkwicz gospodarczy członek
21.   Ewa Szymańska mieszkańców członek
22.   Stowarzyszenie Społeczno  Kulturowe Przyjaciół Wsi Karbowo reprezentowane przez Katarzyna Korzeńska społeczny członek
23.   Ochotnicza Straż Pożarna w Grążawach reprezentowana przez Jan Kozicki społeczny  
24.   Jan  Sulecki gospodarczy członek
25.   Ludowy Zespół Sportowy w Świedziebni reprezentowany przez Anna Brzóska społeczny członek
26.   Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszo  Rowerowej „Jaśkowa Droga” reprezentowany przez  Mirosława Karpowicz społeczny członek
27.   Mariusz Klonowski  mieszkańców członek
28.   Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Górznie reprezentowany przez  Paweł Wiśniewski gospodarczy członek
29.    Kowarski Michał mieszkańców członek
30.   Jolanta Trzebiatowska mieszkańców członek
31.   Elżbieta Cichowska mieszkańców członek
32.   Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno reprezentowane przez Michał Wierzbicki społeczny członek
33.   Romanowska Anna mieszkańców członek
34.   Ryszard Szczepaniak gospodarczy- rybacki członek
35.   Anna Strzelecka mieszkańców członek
36.   Zofia Sikorska gospodarczy członek